Marketing Boosters - Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities

 

 1. Marketing Boosters: dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Marketing Boosters by SGLV bv, met maatschappelijke zetel te Adrien De Grootestraat 20/0001, 9070 Destelbergen en ingeschreven in de KBO nr. 0751.743.664.

 2. Opdrachtgever: diegene met wie Marketing Boosters een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Marketing Boosters en opdrachtgever.

 4. Uitingen: creaties uitgevoerd door Marketing Boosters in opdracht van de Opdrachtgever, in overeenstemming met de overeenkomst tussen Marketing Boosters en de Opdrachtgever.

Artikel 1 - Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, werkzaamheid en elke tot stand gekomen overeenkomst die betrekking houdt met producten en/of diensten die zijn aangeboden door Marketing Boosters aan haar opdrachtgevers.

 2. Marketing Boosters is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Marketing Boosters vooraf met de Opdrachtgever bespreken.

 3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

 5. De opdrachtgever verklaart door zijn bestelling de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden.

 6. Een overeenkomst komt slechts tot stand na een schriftelijke bevestiging door Marketing Boosters. Een begin van uitvoering door Marketing Boosters geldt tevens als bevestiging van de overeenkomst, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

Artikel 2 - Offertes

 1. Offertes van Marketing Boosters zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn staat vermeld.

 3. Een offerte vervalt wanneer de opdrachtgever deze niet binnen de geldende termijn aanvaardt.

 4. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte behoudt Marketing Boosters zicht het recht om de offerte alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken zonder dat de Opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.

 5. Mondelinge aanvaarding van de Opdrachtgever verbindt Marketing Boosters slechts nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 6. De Opdrachtgever erkent door de aanvaarding van de offerte voldoende te zijn ingelicht over de inhoud van de uitingen.

 7. De offerte bevat steeds een duidelijke beschrijving van wat de dienst waarvoor de Opdrachtgever aan Marketing Boosters betaalt en aldus dienstverlening voor geniet, omvat.

 8. Door zich akkoord te verklaren met de offerte, stemt de Opdrachtgever er uitdrukkelijk mee in om gefactureerd te worden door Marketing Boosters.

Artikel 3 - Prijs en betaling 

 1. Alle prijzen die Marketing Boosters hanteert zijn in euro en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk anders overeengekomen.

 2. De prijzen zijn exclusief onvoorziene extra administratie-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk anders overeengekomen. 

 3. Marketing Boosters kan alle prijzen die het hanteert voor zijn diensten ten allen tijde wijzigen. Ook wanneer deze op zijn website of elders vermeld kenbaar gemaakt zijn.

 4. De prijs wordt berekend volgens de inschatting naar arbeid en waarde, volgens Marketing Boosters.

 5. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de prijs van recurrente opdrachten kan worden aangepast en/of geïndexeerd.

 6. Eventuele prijsverhoging voor recurrente opdrachten wordt door Marketing Boosters aan de opdrachtgever gecommuniceerd voor het ingaan van de periode waarop deze aanrekening betrekking heeft. Bij schriftelijk akkoord van de opdrachtgever zal deze prijs als afgesproken beschouwd worden en zullen de diensten verdergezet worden.

 7. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, op het rekeningnummer vermeld op de factuur.

 8. Voor iedere vertraging van betaling is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per begonnen maand. Hierbij geldt elke begonnen maand als een volledige maand en onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.

 9. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlinteresten te betalen. 

 10. Daarnaast is Marketing Boosters steeds gerechtigd om de gecreëerde uitingen offline te halen indien de Opdrachtgever zijn betalingsverbintenis niet nakomt en na hiervoor in gebreke te zijn gesteld.

 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Marketing Boosters op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 12. Weigert de Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de bevestigde overeenkomst met Marketing Boosters, dan is hij nog steeds verplicht om de afgesproken prijs aan Marketing Boosters te betalen.

 13. Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Marketing Boosters kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

 14. In geval van voorschot wordt behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding een bestelling pas aanvaard en wordt de uitvoering ervan slechts aangevat door Marketing Boosters, mits de ontvangst van volledige voorafbetaling van een voorschot dat beschreven is en overeengekomen wordt in de offerte.

 15. Een bestelling kan enkel schriftelijk geannuleerd worden. De annulering is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Marketing Boosters. In dat geval is er door de Opdrachtgever minstens een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de Opdracht met een minimum van € 100 behoudens de mogelijkheid om een hogere vergoeding te eisen wegens de effectieve geleden schade. In geval van annulering of het uitstel door de Opdrachtgever van een (gehele of gedeeltelijke) bestelling minder dan 24 uur voor de datum waarop de uitvoering ervan is gepland zal een schadevergoeding van twee derden van het bedrag van de bestelling door Marketing Boosters worden gefactureerd.

Artikel 4 - Uitvoering & informatieverstrekking door de Opdrachtgever

 1. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt door Marketing Boosters steeds naar best vermogen en inzicht. Hierbij levert Marketing Boosters een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis ten aanzien van de Opdrachtgever.

 2. Marketing Boosters heeft het recht om de overeengekomen Opdracht naar eigen goeddunken al dan niet gedeeltelijk te laten uitvoeren door een derde.

 3. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijke om alle noodzakelijke gegevens en informatie tijdig aan Marketing Boosters te verstrekken, dan wel alle vragen van Marketing Boosters tijdig te beantwoorden.

 4. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover de aard van de overeenkomst dit niet anders beschrijft.

 5. Enige vertraging in de uitvoering te wijten aan het niet of niet tijdig meedelen van informatie kan nooit aan Marketing Boosters ten laste worden gelegd. In desbetreffend geval kan Marketing Boosters ook beslissen om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het ontvangen van de nodige documenten en informatie.

 6. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Opdrachtgever.

 7. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan, inclusief schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever en Marketing Boosters.

 8. Marketing Boosters heeft geen beperking qua dienstverlening aan andere bedrijven, ook wanneer dit sectorgenoten zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst bepaald, is er dus geen exclusiviteitsbepaling.

Artikel 5 - Levering en termijn

 1. Na bevestiging van de opdracht door de Opdrachtgever en Marketing Boosters en na aanlevering van het vereiste materiaal door de Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk gestart met de ontwikkeling van de afgesproken uitingen, conform de onderling gemaakte afspraken.

 2. Marketing Boosters deelt tussentijdse resultaten via e-mail met de opdrachtgever.

 3. De door Marketing Boosters aangegeven leveringstermijn is steeds indicatief en is niet bindend voor Marketing Boosters, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.

 4. Door de overschrijding van deze indicatieve leveringstermijn pleegt Marketing Boosters geenszins verzuim en heeft de Opdrachtgever geen recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.

 5. Marketing Boosters streeft er evenwel naar de aangegeven leveringstermijn te respecteren en zal gebeurlijke vertragingen meedelen aan de Opdrachtgever.

 6. De Opdrachtgever hoort de uitingen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaatsvinden, binnen de acht dagen na oplevering en in ieder geval voor gebruik, op straffe van verval van de klacht.

 7. Alle informatie die Marketing Boosters beschikbaar stelt over een werk is steeds onder voorbehoud van fouten, vergissingen of verkeerde inlichtingen door de Opdrachtgever.

 8. Marketing Boosters zal de Opdrachtgever tijdig of voor aanvang van de extra tijdsbesteding en het aangaan van bijkomende kosten inlichten, in desbetreffend geval. De Opdrachtgever beslist in functie hiervan of de gevraagde uitingen al dan niet worden uitgevoerd aan de overeengekomen meerprijs. Marketing Boosters zal de extra tijdsbesteding pas starten of extra kosten pas maken na ontvangst van schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever.

Artikel 6 - Gebruiksvoorwaarden uitingen

 1. Door het aanvragen van een offerte of door het afsluiten van een overeenkomst met Marketing Boosters aangaande het opstarten, onderhouden en eventueel hosting van digitale of fysieke visibiliteit gaat de Opdrachtgever eveneens akkoord met de gebruiksvoorwaarden van de uitingen.

 2. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om zich ervan te weerhouden de uitingen te gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maken op de rechten van derden dan wel weigeren om de door Marketing Boosters gevraagde redelijke richtlijnen na te leven.

 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen op of via de door Marketing Boosters aangeleverde uitingen te plaatsen of te verspreiden, om het even op welke manier. Het is verboden om de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op zijn imago of, in het algemeen, op zijn privacy aan de hand van de uitingen, dan wel de intellectuele eigendomsrechten van derden te miskennen.

 4. Bij het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden behoudt Marketing Boosters zich het recht voor om de online uitingen van de Opdrachtgever offline te halen na het verzenden van een verwittiging, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Indien de Opdrachtgever na het geven van een verwittiging blijft in strijd handelen met deze gebruiksvoorwaarden, is Marketing Boosters gerechtigd om de overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang, zonder verdere verwittiging en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 7 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen Marketing Boosters en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur zoals in de overeenkomst bepaald, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De overeenkomsten van Marketing Boosters kunnen op elk moment worden aangegaan. De Opdrachtgever kan de uitingen op elk moment verhuizen naar een andere partij, maar er zijn geen terugbetalingen mogelijk.

 3. Recurrente overeenkomsten zullen automatisch verlengd worden, als ze niet door de Opdrachtgever worden opgezegd tegen uiterlijk 15 kalenderdagen voor de afloop ervan. Dit geeft Marketing Boosters het recht om de Opdrachtgever voor de verlengde duur te factureren.

 4. De overeenkomst kan te allen tijde door Marketing Boosters eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Opdrachtgever zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt; de Opdrachtgever in gebreke blijft van een te betalen factuur en niet reageert op de ingebrekestelling van Marketing Boosters; de Opdrachtgever de uitingen gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met gebruiksvoorwaarden van Marketing Boosters dan wel doeleinden strijdig met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maakt op de rechten van derden dan wel weigert om de door Marketing Boosters gevraagde redelijke richtlijnen aangaande het gebruik na te leven. Marketing Boosters is in dit geval nooit tot enige schadevergoeding gehouden ten aanzien van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever erkent en aanvaardt Marketing Boosters te vrijwaren voor enige aanspraak van derden.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Marketing Boosters behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde uitingen, ideeën, concepten, enz.  in de mate waarin deze als een creatieproces in de zin van de wetgeving intellectuele eigendom kunnen beschouwd worden. 

 2. Enige overdracht van enige uitingen, ideeën, concepten, enz. die door intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

 3. Behoudens de intellectuele eigendomsrechten die Marketing Boosters toebehoren, zal de Opdrachtgever Marketing Boosters vrijwaren voor en beschermen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk door de Opdrachtgever op octrooien, licenties, handels- en fabrieksgeheimen, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, tekeningen en modellen die gevorderd worden door derden bij de levering van producten of diensten door Marketing Boosters. 

 4. Marketing Boosters vrijwaart de Opdrachtgever voor alle vorderingen en schadevergoedingen die voortvloeien uit een inbreuk door Marketing Boosters op auteurs- en naburige rechten evenals persoonlijkheidsrechten van derden die in opdracht van Marketing Boosters hebben bijgedragen aan de uitvoering van de bestelling van de Opdrachtgever.

 5. Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van de te leveren bestelling van goederen en/of diensten, gebaseerd op een ontwerp van Marketing Boosters komt haar exclusief toe, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

 6. Marketing Boosters is ten allen tijde gerechtigd haar werk te signeren en/of haar naam te vermelden op het ontwerp, op het product of in de generiek/colofon van een publicatie of op een aankondiging. Tenzij anders overeengekomen, heeft Marketing Boosters het recht om alle elementen van de bestelling te gebruiken voor promotie, onder meer op haar website en sociale media.

 7. Alle informatie, met inbegrip van documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentaties, methodieken, creatieve inhoud en ideeën, software, financiële informatie, enz., van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld aan een van de partijen, is en blijft eigendom van de partij die de informatie oorspronkelijk bezat; zal met vertrouwelijkheid worden behandeld door de andere partij en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de eigenaar; zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van de eigenaar worden terugbezorgd.

Artikel 9 - Vertrouwelijkheid en Privacy

 1. Marketing Boosters verbindt zich ertoe om de (bedrijfs)informatie van de Opdrachtgever die als vertrouwelijk beschouwd kan worden, eveneens vertrouwelijk te behandelen.

 2. Marketing Boosters verklaart de privacywetgeving zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. In het kader van de privacywetgeving dient Marketing Boosters beschouwd te worden als verwerker van deze persoonsgegevens van de Opdrachtgever waartoe zij toegang heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever. 

 3. De persoonsgegevens van de Opdrachtgever waartoe Marketing Boosters toegang heeft, zijn beperkt tot deze persoonsgegevens die in de beheermodule van de gebruikte tools van de Opdrachtgever werden opgenomen, zoals inschrijvingen op de nieuwsbrieven, verkregen, gegenereerde of verzamelde doelgroepen op sociale media, gegevens van de Opdrachtgeveren die via de webshop goederen/diensten hebben besteld, contactgegevens die worden gebruikt in het kader van het uitsturen van e-mails, gegevens die worden verzameld aan de hand van een contactformulier op de website.

 4. Marketing Boosters zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken binnen de grenzen van de instructies van de Opdrachtgever. 

 5. De Opdrachtgever staat zelf in voor een wettelijke basis van deze verwerkingsactiviteit door Marketing Boosters ten aanzien van haar Opdrachtgevers.

 6. Marketing Boosters verklaart afdoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beschermen tegen verlies, hacking, vernietiging evenals elke andere vorm van illegale verwerking. 

 7. In geval Marketing Boosters vaststelt dat er een illegale verwerking is gebeurd, zal zij de Opdrachtgever hiervan binnen 48 uur na de ontdekking ervan informeren.

 8. De persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de systemen van Marketing Boosters en die niet kunnen overgedragen worden dan wel teruggegeven worden aan de Opdrachtgever, zullen bij het beëindigen van de overeenkomst worden vernietigd door Marketing Boosters behalve deze persoonsgegevens die Marketing Boosters dient te bewaren op basis van een aan haar opgelegde wettelijke verplichting.

 9. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Marketing Boosters servers gebruikt die internationaal worden gehost. Deze derden dienen als subverwerkers te worden beschouwd ten aanzien van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever stemt hiermee uitdrukkelijk in. 

 10. Marketing Boosters verbindt zich ertoe om in de overeenkomst met deze subverwerkers de nodige bepalingen te voorzien opdat deze verwerking conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal plaatsvinden.

 11. Marketing Boosters is daarnaast ook de Verantwoordelijke voor de Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers op haar website en zal deze verwerking verrichten conform haar privacy policy die men kan consulteren via deze link: https://www.marketingboosters.be/privacy.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en verzekering

 1. Als Marketing Boosters een overeenkomst aangaat met een Opdrachtgever, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Marketing Boosters verschuldigd zijn.

 2. Marketing Boosters is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 3. Indien Marketing Boosters aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

 4. Marketing Boosters is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan derden, verlies van cliënteel, enige vorm van interesten, (invorderings)kosten, enz.

 5. De aansprakelijkheid van Marketing Boosters zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling overeengekomen prijs (excl. BTW) en zal, bij gebreke aan dergelijke waardebepaling, nooit een maximaal bedrag van 250 euro overschrijden.

 6. Alle afbeeldingen, foto’s, omschrijvingen op de website van Marketing Boosters zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 7. Marketing Boosters kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de Opdrachtgever dan wel het niet tijdig aanleveren ervan door de Opdrachtgever, noch voor schade veroorzaakt door defecten, virussen,… aan de systemen van de Opdrachtgever of de gebruikte systemen van derden; het verlies of de diefstal van de wachtwoorden van de Opdrachtgever door zijn toedoen; het verlies aan data door toedoen of nalatigheid van de Opdrachtgever; het niet werken van hyperlinks waarnaar de Website of andere uitingen verwijzen; enz.

 8. Marketing Boosters stelt alles in werking om de uitingen optimaal te laten werken, maar is niet aansprakelijk voor technische storingen die plaatsvinden op de platformen of tools van derden of onderleveranciers. 

 9. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgrade werkzaamheden uit te voeren door derden, kan Marketing Boosters echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. 

 10. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Marketing Boosters alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van Marketing Boosters.

 11. De Opdrachtgever vrijwaart Marketing Boosters tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Marketing Boosters geleverde producten en/of diensten.

 12. Het risico en de kosten van transport van producten en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd of tenzij er sprake is van verwaarlozing of grove fout door Marketing Boosters.

Artikel 11 - Klachten

 1. De Opdrachtgever dient een door Marketing Boosters geleverd product of verleende dienst steeds zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Indien een door Marketing Boosters geleverd product of verleende dienst niet voldoet aan hetgeen de Opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Opdrachtgever Marketing Boosters hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen de 14 dagen na ontvangst van de uitingen, op de hoogte te stellen.

 3. In desgevallende gebeurtenis dient de Opdrachtgever een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Marketing Boosters in staat is om hier adequaat op te reageren. Hierbij dient de Opdrachtgever duidelijk aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen beide partijen.

 4. Indien een klacht betrekking heeft op een lopende opdracht, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Marketing Boosters verplicht kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. Tevens heeft een dergelijke klacht geen effect op de uitvoering van de andere elementen die in de overeenkomst zijn opgenomen.

Artikel 12 - Voortijdige beëindiging en overmacht

 1. In geval van overmacht is Marketing Boosters niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Marketing Boosters die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de uitingen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

 3. Elke Partij mag de uitvoering van de bestelling voorafgaand aan de levering of aanvaarding ervan beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij: (i) als de andere partij een handeling heeft gesteld die oneerlijkheid, ontrouw, corruptie of fraude inhoudt, (ii) als de andere Partij een grove nalatigheid begaat, opzettelijk wangedrag vertoont, geen professioneel of geen ethisch gedrag aan de dag legt met betrekking tot de uitvoering of (iii) als de andere partij een materiële bepaling of voorwaarde schendt en nalaat de situatie binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe recht te zetten; (iv) indien een geval van overmacht langer dan 1 maand aanhoudt en Partijen er niet in geslaagd zijn een gepaste oplossing te vinden, (v) met onmiddellijke ingang als de andere Partij insolvabel of failliet zou worden verklaard of een overdracht doet of andere regeling treft ten gunste van haar schuldeisers.

 4. Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van haar verplichtingen (behoudens de betaling van eventueel verschuldigde bedragen) wanneer deze niet-naleving een gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke wil, zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, stakingen, sociale onrust, oorlog (verklaard of niet verklaard), embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, voorschriften van de overheid, uitbraken van epidemieën of pandemieën.

 5. De beëindiging gebeurt zonder afbreuk te doen aan eventuele rechten die een Partij zou hebben met betrekking tot een eventuele schending door de andere Partij van een van de bepalingen, wanneer deze schending voor de beëindiging gebeurde.

 6. Marketing Boosters is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13 - Nietigheid

 1. Indien één of meer bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Marketing Boosters bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 3. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

Artikel 14 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit aanbieden van of overeenkomsten met Marketing Boosters, vallen onder het toepassingsgebied van het Belgische recht.

 2. Alle geschillen of betwistingen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

 

Opgesteld op 8 juni 2020.

Adrien De Grootestraat 20/0001
B-9070 Destelbergen

RPR 0751.743.664

BTW BE0751743664

©2020 door Marketing Boosters.